Kuntoutus KostamoKodissa

KostamoKodin kuntoutuksen tavoitteena on päihteettömän elämän, luovuuden, itsenäisyyden, omatoimisuuden ja yhteiskuntaan jäsentymisen tukeminen.

Kognitiivinen työote

KostamoKodilla on kognitiivinen työote. Asiakkaan kanssa yhdessä tutkitaan hänen ajattelutapojen, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Kognitiivinen työote kehittää asiakkaan kykyä havainnoida omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tulkintojaan, sekä niihin liittyviä vääristymiä. Asiakas oppii huomaamaan näiden vaikutuksen hyvinvointiin, sekä hän oppii uusia tapoja ajatella, ja hyväksyä omia kielteisiä tunteita ja reaktioita. Painotetaan yksilön vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa nykyhetkessä. Tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan. Myös asiakkaan menneisyyden tapahtumia voidaan käsitellä silloin kun se on tarpeen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhteisöllisyys

KostamoKodin kuntoutus perustuu monitasoisille vuorovaikutussuhteille ja terapeuttisille keskusteluille, jotka toteutetaan yksilö-, ryhmä-, yhteisö-, ja perhekeskusteluina. Yhteisö antaa kuntoutumisprosessiin yhteisöllisen ja sosiaalisen tuen. Vuorovaikutuksesta ja kanssakuntoutujien kohtaamisesta haetaan voimavaroja omaan kuntoutumiseen. Arkielämän taitoja ja sosiaalista vastuuntuntoa opitaan hoitamalla KostamoKodin arjen askareet yhteisöllisesti.

Perhe- ja verkostotyö

KostamoKoti pitää säännöllisesti yhteyttä lähettävän tahon kanssa ja järjestää kuntoutusjakson aikana kasvokkaisia verkostotapaamisia, joihin pyritään saamaan paikalle kaikki asiakkaan kanssa työskentelevät tahot ja henkilöt. Asiakkaan niin halutessa hänen läheisensä osallistuvat kuntoutusprosessiin. Perhe- ja verkostotyö tuo kuntoutusprosessiin tukea ja turvaa, luottamuksen lisääntymistä, mahdollisuuksia ja jatkuvuutta.

Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jossa huomioidaan kunkin yksilölliset kuntoutustarpeet. Kuntoutussuunnitelma laaditaan kirjallisena ja sen toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista tarkastetaan kuntoutusprosessin edetessä.

Tavoitteellinen omaohjaaja työskentely

Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja, joka vastaa yhdessä asiakkaan kanssa tämän kuntoutussuunnitelman toteuttamisesta ja -prosessin etenemisestä. Omaohjaajasuhde on luottamussuhde, jonka perustana on aito, avoin ja rehellinen, asiakkaan kuntoutumista palveleva dialogi. Vuoropuhelua käydään omaohjaajakeskusteluissa, jotka toteutetaan sovitusti vähintään kerran viikossa. Omaohjaajan tuella hoidetaan käytännön asioita ja pidetään yhteyttä viranomaisiin.

Vertaistuki

KostamoKodissa asiakas osallistuu AA- ja/tai NA-ryhmiin kolme kertaa viikossa. Vertaistukiryhmissä käynnin tavoitteena on kiinnittyä toimintaan, jolloin siitä tulisi jatkohoitomuoto kuntoutuksen jälkeen.

Fyysisen kunnon huomioiminen

Apuna kohti uusia elämäntapoja ovat terveyskasvatus, erilaiset tutkimukset ja tarvittavat hoidolliset toimenpiteet. Viikoittaisen lääkärinkierron lisäksi akuuteissa terveydellisissä ongelmissa käytämme Liperin terveyskeskuksen palveluita ja erikoissairaanhoidon palveluita. Fyysistä kuntoa kohotetaan monipuolisen liikunnan ja ulkoilun avulla. KostamoKodin harrastetilassa on ahkerassa käytössä oleva punttisali.

Harrasteet

KostamoKoti sijaitsee upeiden ulkoilumaastojen keskellä, luonnon helmassa. Elämyksiä koetaan muun muassa yhteisillä melonta ja vaellusreissuilla. Luovuuden löytymistä ja itseilmaisua tukee myös musiikkiryhmät. Yhteisön musiikkilaitteet ovat muutenkin ahkerassa käytössä. Talon ulkopuoliset harrasteet joka toinen viikko ovat pitkälti asiakkaiden halusta kiinni: on käyty kirppareilla, keilaamassa, elokuvissa, laavulla makkaran paistossa, mikroautoilemassa ja rymytty metsässä värikuula-aseiden kanssa.

Harjoitteluvapaat – suunnitellusti siviilissä

Kuntoutusprosessin edetessä asiakkaalla on mahdollista käydä harjoittelemassa siviilielämää selvin päin. Harjoitteluvapaat toteutetaan suunnitelmallisesti kuntoutusprosessin osana. Harjoitteluvapaata suunniteltaessa laaditaan harjoittelusopimus, jossa kartoitetaan haasteellisia paikkoja ja tapoja selvitä niistä. Harjoitteluvapaat ovat usein haasteellinen paikka ja aina siivet eivät vielä kannakaan selvin päin.

Retkahduksesta opiksi

Asiakkaalla on mahdollisuus päästä jatkamaan kuntoutustaan KostamoKodissa, jos se yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa neuvotellen katsotaan palvelevan kuntoutusprosessia. Kun retkahdus sattuu, se käsitellään avoimesti osana kuntoutumisprosessia.

Vauvaperhekuntoutus – turvataan raitis raskausaika, tuetaan vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta

Isän on mahdollista tulla kuntoutukseen yhdessä äidin ja vauvan kanssa. Vauvaperhekuntoutuksessa on tavoitteena turvata päihteetön raskausaika. Valmistaudutaan synnytykseen ja tulevaan vanhemmuuteen yhteistyössä äitiyspoliklinikan ja neuvolan kanssa. Perheen halutessa ohjaaja on tukena synnytyksessä. Äidin ja vauvan sairaalassa ollessa KostamoKodin henkilökunta käy tapaamassa heitä. Synnytyksestä KostamoKotiin palattua äitiä opastetaan vauvan hoidossa, tuetaan lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuuteen kypsymistä. Tavoitteena uuden perheen itsenäinen arjessa selviytyminen. Äidin ja isän päihdekuntoutus ja KostamoKodin arkeen osallistuminen jatkuu kuntoutussuunnitelman mukaisesti vauvan tarpeet huomioiden. Prosessissa on aina tukena lastensuojelu.

Lääke- ja terveydenhoito

KostamoKodilla henkilökunta huomioi asiakkaan oireita, käyttäytymistä, toimintaa ja ajatuksia. Huomiot dokumentoidaan ja oireet tunnistetaan yhteistyössä lääkärimme kanssa. Lääkäri arvioi, tutkii ja diagnosoi oireiden laadun mukaan jatkotoimenpiteet. KostamoKodin lääkäri käy yhteisössämme joka keskiviikko. KostamoKodissa kuntoutuksen tukena käytetään tarvittavia mieliala- ja psyykelääkkeitä sekä korvaushoitolääkkeitä. Korvaus- ja ylläpitohoito toteutetaan STM asetuksen 33/2008 mukaisesti.

mikkolevanenKuntoutus