Itsenäistymisasuminen

TUETUN ITSENÄISTYMISASUMISEN SÄÄNTÖJÄ

• Asumisesi KostamoKodin tuetussa itsenäistymisasunnossa edellyttää sinulta ennen kaikkea halua muutokseen ja sitoutumista tiiviiseen yhteistyöhön itsenäistymisasumisen ohjaajan kanssa.

• Kanssasi laaditaan tarpeitasi vastaava yksilöllinen palveluohjaussopimus, jossa huomioon otetaan elämänhallintaasi liittyvät tukea vaativat ohjaukset, joka ainakin kahden ensimmäisen asumiskuukauden osalta tarkoittaa erittäin tiivistä kontaktia KostamoKodin kuntoutusyhteisöön.

• Asumisesi tuetussa itsenäistymisasunnossasi on määräaikainen.

• Sinulla ei ole oikeutta vaihtaa kotipaikkakuntaa ja jatkaa sen jälkeen asumistasi KostamoKodin itsenäistymisasunnossa.

• Asumisesi päättyy välittömästi, jos rikot sääntöjä ja sopimuksia, eikä tilanne neuvotteluista huolimatta korjaannu.

• Päihtyneenä oleminen ja päihdyttävien aineiden tuominen asuntoosi, samoin kuin päihtyneiden vieraiden asuntoosi sisälle päästäminen on ehdottoman kiellettyä.

• Pyydettäessä sinun tulee antaa valvotusti otettu virtsanäyte huumepikaseulaan ja/tai puhaltaa alkometriin.

Sitoudut käymään vertaistukiryhmissä kuukausisuunnitelman mukaisesti.

Muilta osin Itsenäistymisasunnossa vallitsevat normaalit huoneenvuokralain mukaiset lait, asetukset ja säädökset.

YLEISTÄ LIITTYEN TUETTUUN ITSENÄISTYMISASUMISEEN

Kaikessa yhteiskuntaan kiinnittymisessä edellytetään sinun avoimuuttasi ja rehellisyyttäsi elämäntilanteestasi, toiveistasi ja tarpeistasi.
• Olet oikeutetussa asemassa saadessasi mahdollisuuden kotikuntasi puolesta tuettuun itsenäistymisasumiseen. Se edellyttää sinulta sitoutumista kanssasi luotuun suunnitelmaan.
• Kuntoutusjaksosi aikana sinun kanssasi on laadittu tarpeitasi vastaava suunnitelma, jonka johdosta sinun on mahdollisimman luontevaa siirtyä yhteisöstä itsenäistymään tuetusti ja turvatusti.
• Itsenäistymisasunnossa asuessasi sinulla on oikeus osallistua tiiviisti KostamoKodin kuntoutusyhteisön arkeen.
• Tilanteesi niin vaatiessa, pidetään kuntoutumistasi edistäviä palavereita tarpeidesi mukaisesti.
• Itsenäistymisasumisen ohjaaja on tukenasi arjessa. Ohjaajaltasi saat henkilökohtaista palveluohjausmallin mukaista, tarpeitasi vastaavaa tukea.

ENSIMMÄINEN KUUKAUSI TUETUSSA ITSENÄISTYMISASUNNOSSA

Ensimmäisen kuukauden tavoitteena on muun muassa turvallinen yhteisöstä irtaantuminen ja luottamuksellisen suhteen syntyminen itsenäistymisasumisen ohjaajan kanssa. Kuukauden loppupuolella pidämme palaverin, jossa yhdessä arvioimme kulunutta kuukautta ja teemme seuraavalle kuukaudelle suunnitelman huomioiden mahdollisen aktiviteetin.

TOINEN KUUKAUSI TUETUSSA ITSENÄISTYMISASUNNOSSA

Sinulla on edelleen oikeus osallistua tiiviisti KostamoKodin kuntoutusyhteisön arkeen. Pääpaino terapeuttisessa yksilötyöskentelyssä on itsenäistymisasumisen ohjaajan kanssa. Aktiviteetin aloittamisella saat sisältöä arkeesi ja mahdollisuuden työ- ja koulutusvalmiuksien vahvistamiseen. Loppupuolella toista kuukautta pidetään sovitusti sinulle muodostuneen verkoston kanssa palaveri, jossa arvioidaan mennyttä ja luodaan suunnitelmaa tulevalle kuukaudelle.

KOLMAS KUUKAUSI TUETUSSA ITSENÄISTYMISASUNNOSSA

Pääpaino kolmannen kuukauden itsenäistymisasumisessa on siirtyminen yhteisöstä omille siivillesi ja itsenäiseen arkeen. Sinulla on oikeus osallistua niin tarvitessasi yhteisön hoidollisiin ryhmiin ja tarpeidesi mukaisesti sovituille intervallijaksoille. Edelleen käytössäsi on kuntoutuksen terapeuttinen yksilötyöskentely. Kuten aiemminkin, kuukauden loppupuolella sinun ja verkostosi kanssa yhteistyössä asioihisi liittyen arvioidaan kulunutta ja tehdään suunnitelmaa tulevaan.

KOLMANNEN KUUKAUDEN JÄLKEINEN ELÄMÄ TUETUSSA ITSENÄISTYMISASUNNOSSA

Olet nyt käytännössä siirtynyt omillesi. Arkesi sujuu tarpeidesi mukaan tuetusti eteenpäin. Sinulle muodostunut verkosto pitää kanssasi säännöllisesti sovitut verkostopalaverit, joissa arvioidaan kuntoutumisesi edistymistä ja yhteiskuntaan kiinnittymistäsi.

mikkolevanenItsenäistymisasuminen